Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AZ WOOD, a.s., obchodní centrum Brno.

1.      Všeobecná ustanovaní

(1)     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti AZ WOOD, a.s., se sídlem Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou, IČ: 609 17 695, obchodní centrum Brno, se sídlem Drážní 7, 627 00 Brno Slatina (dále jen prodávající), platí pro všechny dodávky zboží z obchodního centra všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen kupující).

(2)     Svým podpisem pod textem těchto VOP nebo na jakémkoliv jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nebo jakoukoliv jinou formou, včetně zaslání objednávky na dodávku zboží, kupující potvrzuje, že je s těmito VOP srozuměn a že je v plném rozsahu akceptuje. Aktuální platné znění VOP je zveřejněno na oficiálních internetových stránkách www.drevovbrne.cz.

 

2.      Uzavření smlouvy

(1)     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká:

a)      Potvrzením objednávky kupujícího, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po vystavení objednávky nebo okamžikem splnění objednávky nebo její části ze strany prodávajícího

b)      Uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích objednávek kupujícího, které byly akceptovány ze strany prodávajícího způsobem uvedeným v odst. 1 písm. a) tohoto článku

c)      Uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které dochází k dílčímu plnění na základě potvrzené celoroční objednávky a konkrétních požadavků kupujícího učiněných oprávněným zástupcem kupujícího, které byly akceptovány ze strany prodávajícího.

(2)      Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává- li se kupující na ústně učiněné dohody, je povinnen existenci takových dohod prokázat.

(3)     Smluvní strany spolu uzavírají kupní smlouvy v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

3.      Objednávky

(1)   Objednávka na zboží nabízené prodávajícím musí být kupujícím vždy zaslána v písemné podobě (např. poštou, faxem nebo elektronickou poštou)

(2)    Objednávka musí obsahovat označení prodávajícího a kupujícího, případně odkaz na smlouvu s uvedením jejího čísla, množství a typ objednávaného zboží, cenu, termín a místo dodání, způsob dodání, razítko kupujícího, podpis kupujícího, případně podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího v souvislosti s objednávkou    

(3)    Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku kupujícího, pokud kupující nemá ke dni vystavení objednávky uhrazeny veškeré splatné závazky vůči prodávajícímu nebo prodávající nemůže kupujícímu objednané zboží z důvodů vyšší moci dodat    

(4)   Změny objednávky kupujícím musí být vždy provedeny písemně a ke své platnosti vždy vyžadují výslovné písemné potvrzení ze strany prodávajícího.

 

4.     Cena

(1)    Ceny zboží jsou stanoveny ceníkem prodávajícího. Kupní cena pro jednotlivé kupní smlouvy bude stanovena ceníkem prodávajícího platným ke dni doručení objednávky prodávajícímu.

(2)    Pro stanovení kupní ceny je vždy směrodatné potvrzení objednávky kupujícího.

(3)     V případě odběru zboží kupujícím v provozovně prodávajícího se za cenu zboží považuje cena uvedená v ceníku prodávajícího platná v den odběru.

(4)    S ceníkem prodávajícího se může kupující seznámit na internetových stránkách http://drevovbrne.cz. Kupující má rovněž právo vyžádat si ceník v prostorách prodejny.

 

5.      Dodací lhůty

(1)    Dodací lhůty jsou pro prodávajícího nezávazné, pokud prodávající dodací lhůty závazně
výslovně písemně nepotvrdí a nedojde-li k narušení dodávek vlivem neovlivnitelných důvodů ze strany prodávajícího. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně prodávajícího jeho dodavatelé svou povinnost nesplní vůbec nebo opožděně. V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že tyto skutečnosti oznámí kupujícímu a jestliže se již sám ocitl v prodlení, dodávat zboží s odpovídajícím zpožděním nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě.

(2)    Nároky kupujícího na náhradu škody spočívající v náhradě skutečné škody a ušlého zisku mohou vzniknout pouze, je-li prokázáno úmyslné zavinění ze strany prodávajícího.

 

6.      Místo dodání, doprava, převzetí a vrácení zboží

(1)    Pokud není dohodnuto jinak, dodá prodávající kupujícímu zboží v místě prodejního střediska prodávajícího. Dopravu zboží si zajišťuje na své náklady kupující.

(2)    V případě dohody zajistí dopravu zboží prodávající na náklady kupujícího. Dohodnou-li se smluvní strany na dodání zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinnen zajistit vstup a příjezd na místo určení. Kupující je povinnen zabezpečit, aby příjemce poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost k vyložení zásilky.

(3)    K řádnému splnění smlouvy ze strany prodávajícího dochází okamžikem předání zboží ze strany prodávajícího prvnímu dopraci k přepravě do místa určení uvedeného kupujícím nebo převzetím zboží kupujícím v případě vlastního odběru a odvozu. Zboží se přepravuje na nebezpečí kupujícího.

(4)    Kupující, který provedl přejímku zboží (ať už před, či k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží) nebo byl prodávajícím vyzván k tomu, aby přejímku zboží provedl, avšak tuto přejímku z důvodů spočívajících na jeho straně nevykonal, může uplatnit
nároky z vad zboží jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady na zboží vznikly úmyslným zaviněním na straně prodávajícího.

(5)    Odmítne-li kupující převzít objednané zboží nebo zruší-li kupující objednávku zboží, které ještě není skladem, je povinnen na výzvu prodávajícího zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% z ceny odmítnutého zboží, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

(6)    Neodebere-li kupující nachystané zboží v dohodnutém termínu a zboží vyzvedne později než 5 den po dohodnutého termínu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladovací poplatek ve výši 100 Kč za každý den, počínaje prvním dnem následujícím po dohodnutém termínu.

(7)     Kupující, který zakoupil a převzal zboží na prodejně, nemá nárok na jeho vrácení.

Pokud se prodávající rozhodne a veškeré zakoupené zboží nebo jeho část vezme zpět, tak pouze za předpokladu, že bude zboží v původním stavu a nepoškozené. V tomto případě má kupující právo vyúčtovat storno poplatek ve výši 15% z ceny vráceného zboží.

 

7.      Platební podmínky

(1)    Platby kupujícího jsou prováděny v hotovosti nebo převodem na bankovní účet prodávajícího. Za datum úhrady kupní ceny je považováno datum připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo zaplacení kupní ceny v hotovosti.

(2)    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,3 % denně z dlužné částky za každý den prodlení a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 % z neuhrazené kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od porušení povinnosti, kterou zajišťuje. 

(3)    Prodávající si vyhrazuje právo nevydat kupujícímu zboží v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením jakékoliv finanční částky, případně že překročil stanovený fakturační limit, který se vztahuje na všechny dosud neuhrazené kupní ceny z dílčích kupních smluv.

 

8.      Výhrada vlastnictví

(1)    Vlastnictví ke zboží prodávanému na základě jednotlivých kupních smluv přechází na kupujícího teprve dnem zaplacení úplné kupní ceny. V případě nezaplacení kupní ceny kupujícím po době splatnosti, má prodávající právo na vrácení zboží na náklady kupujícího.

(2)    V případě, že kupující zaplatí kupní cenu jen částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané kupujícím, tj. na veškeré zboží uvedené na faktuře.

 

9.      Práva z odpovědnosti za vady, reklamace

(1)    Není-li ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, odpovídá prodávající za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdělších předpisů.

(2)    Kupující je povinen provést kontrolu jakosti, provedení (zjevné vady) neprodleně po jeho předání a převzetí. Odchylky od potvrzené objenávky jež jsou zjistitelné z dokumentace a značení zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od dodání zboží. Poškození zboží je povinen kupující zaznamenat do přepravních dokladů při předání zboží.

(3)    Vady množství lze uplatnit pouze při převzetí zboží, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a včas, tj. do 3 dnů od převzetí zboží, práva kupujícího z odpovědnosti za vady množství zanikají.

(4)    Ostatní zjištěné vady (skryté vady) je povinen kupující reklamovat písemně u prodávajícího neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti.

(5)    Uplatňování z nároků vad je vyloučeno, bylo li zboží zpracováno, zabudováno, či jinak upraveno kupujícím (např. nátěrem, řezáním, broušením apod.)

(6)    Kupující není oprávněn uplatňovat u prodávajícího nároky z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladování zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. Při použití zboží je kupující povinen dodržet technologické postupy nebo způsob použití předepsaný výrobcem.

(7)    Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku a bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího vůči prodávajícímu.


10. Závěrečná ustanovení

(1)    Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti AZ WOOD, a.s. https://www.drevovbrne.cz/gdpr

(2)    V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu, platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

(3)    Veškeré změny a doplňky smlouvy, které byly mezi stranami sjednány písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

(4)    Kupující svým podpisem stvrzuje, že se s celým obsahem těchto podmínek seznámil a souhlasí s nimi.

(5)    Tyto VOP vydané společností AZ WOOD, a.s., obchodní centrum Brno jsou platné od 1.1.2014 a nahrazují dřívější obchodní podmínky prodávajícího.

 

 

 

V Brně 1.6.2021                                                                                  Ing. Dušan Ressler, člen představenstva

Poptávka zboží